${ errors.first('personal_data.form[kwota_kredytu]') }
${ errors.first('personal_data.form[liczba_rat]') }
${ errors.first('personal_data.form[imie]') }
${ errors.first('personal_data.form[nazwisko]') }
${ errors.first('personal_data.form[telefon]') }
${ errors.first('personal_data.form[mail]') }
Akceptuję wszystkie zgody
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o administratorze danych osobowych oraz wszystkich zasadach i celach przetwarzania moich danych osobowych
Helikon sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzen...

Zgoda obowiązkowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia kwietnia 2016r. przyjmuję do wiadomości, iż moje dane będą przetwarzane przez Helikon Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Wyzwolenia 27 (43-190) będącego Administratorem Danych Osobowych, w celu przygotowania oferty, w celach informacyjnych, statystycznych, marketingowych oraz przesyłania informacji handlowej na podstawie wyżej wyrażonych zgód. Administrator będzie stosował tzw. profilowanie, tj. będzie analizował moje dane w celu przygotowania najlepiej dostosowanej do moich potrzeb oferty. Moje dane będą przekazywane podmiotom współpracującym z Helikon Sp. z o.o., tj. instytucjom finansowym, ubezpieczeniowym i agentom. Administrator będzie przechowywać moje dane do momentu odwołania wyrażonej zgody. Posiadam prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Ponad to posiadam prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzania powyższych danych. Posiadam również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania moich danych niezgodnego z prawem. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia realizację poszczególnych usług świadczonych przez Helikon Sp. z o.o. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Helikon Sp. z o.o., mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (tel./adres e-mail).

Rapida
Wskazujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe pr...

Zgoda obowiązkowa

Wskazujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są przez Rapida Sp. z o.o. w celu związanym z przygotowaniem do zawarcia umowy pożyczki, wykonania zawartej z Rapida Sp. z o.o. umowy pożyczki oraz we własnym celu marketingowym Rapida Sp. z o.o. Informujemy, że podanie danych jest obowiązkiem umownym, koniecznym do zawarcia umowy pożyczki. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub przeniesienia danych. Wyznaczyliśmy osobę zajmującą się sprawami związanymi z ochroną danych osobowych. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rapidamoney.pl. Administratorem danych osobowych jest Rapida Sp. z o.o., ul. Ostatnia 1c 31 - 444 Kraków. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Do przetwarzania danych w związku z przekazaniem do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniu dłużnika będącego osobą fizyczną nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Aasa Polska S.A.
Klauzula informacyjna: ...

Zgoda obowiązkowa

Klauzula informacyjna:

Pożyczkodawcą i administratorem danych jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, REGON: 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939, Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości). Pożyczkodawca w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na udostępnienie Aasa Polska S.A. danych osobowych, jest administratorem danych osobowych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@aasapolska.pl.

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy pożyczki, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO), przy czym podstawą przesyłania treści marketingowych poszczególnym kanałem komunikacji jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym także celu nagrywane są rozmowy telefoniczne (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO), a także w celach wynikających z przepisów regulujący kwestie podatkowe i rachunkowe (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Dane osobowe, w tym objęte tajemnicą bankową, mogą być przetwarzane i wzajemnie udostępniane sobie przez banki, instytucje kredytowe, pożyczkowe, leasingowe w przypadku uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstwa lub celu zapobiegania przestępstwom dokonywanym na szkodę tych podmiotów, przetwarzanie obejmuje także informacje dotyczące wyroków skazujących - w przypadkach przestępstw dokonywanych na szkodę tych podmiotów, w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom (art. 6 ust. 1 lit .c, art. 10 RODO).

W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być podmioty weryfikujące zdolność kredytową, podmioty świadczące usługi kurierskie oraz windykacyjne. Dane są także pozyskiwane za pomocą pośredników – na rzecz i w imieniu Administratora.

Dane będą przechowywane przez okres: wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami Kodeksu cywilnego, podatkowego, o rachunkowości) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Decyzja dotycząca określenia Państwa zdolności do spłaty pożyczki zostanie podjęta automatycznie przez system informatyczny. Zebrane od Państwa informacje (np. dot. wynagrodzenia, statusu mieszkaniowego, stanu cywilnego) zostaną wprowadzane do systemu, który oceni Państwa zdolność kredytową i podejmie decyzję o przyznaniu pożyczki wykorzystując mechanizmy profilowania.

Mają Państwo prawo otrzymania stosownych wyjaśnień, co do podstaw podjętej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji pracownika Aasa, który podejmie ostateczną decyzję, co do udzielenia pożyczki. Podstawą prawną jest art. 22 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego.

Cardina sp. z o.o.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynnośc...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że zamieszkuję i uzyskuję dochody w Polsce.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z i akceptuję Kl...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z i akceptuję Klauzulę Informacyjną oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określające zasady przetwarzania danych osobowych przez Cardina Sp. z o.o. Rozwinięcie: Klauzula informacyjna 1. Administratorem danych osobowych jest Cardina sp. z o.o. Dane kontaktowe: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, adres e-mail: info@cardina.pl, strona internetowa: www.cardina.pl, telefon: 22 100 32 23 2. Cardina sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail info@cardina.pl lub pisemnie na adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa. 3. Cardina sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Klienta w poniższych celach: a) w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO oraz ustawy o kredycie konsumenckim, za wyjątkiem oceny zdolności kredytowej dokonywanej na podstawie zgody Klienta, które odbywa się tylko jeżeli wyrazi on na to zgodę - na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO; wyrażenie zgód na przetwarzanie danych jest dobrowolne; w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych nieoznaczonych znakiem * dane te nie będą przetwarzane co uniemożliwi rozpoznanie wniosku o zawarcie umowy; w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych oznaczonych znakiem * Cardina sp. z o.o. nie będzie przetwarzać tych danych, co nie wpłynie na rozpoznanie wniosku; b) w celu przedstawienia rozpatrzenia wniosku kredytowego, przygotowania i przedstawienia oferty, zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO; c) w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym obowiązku identyfikacyjnego wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązku rozpatrzenia reklamacji wynikającego z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, oraz obowiązków ciążących na Administratorze w związku ze świadczeniem usług płatniczych wynikających z ustawy o usługach płatniczych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO; d) dla celów marketingu bezpośredniego Cardina sp. z o.o., w tym do celów profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych – Cardina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe ponieważ posiada uzasadniony interes administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. możliwość prowadzenia własnego marketingu bezpośredniego; e) dla celów marketingowych, w tym dla celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym parterów Administratora – Cardina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO; w przypadku braku zgody Cardina sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych Klienta w tym celu; f) w celu przekazywania informacji handlowych – Cardina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, w przypadku braku zgody Cardina sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych Klienta w tym celu; g) w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – Cardina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe ponieważ posiada uzasadniony interes administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. możliwość dochodzenia roszczeń od Klienta. 4. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych. 5. Cardina sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe podmiotom ustawowo upoważnionym do odbioru danych osobowych Klienta (w tym Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej), podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy lub osobom trzecim w powyżej wskazanych celach, w tym w celach marketingowych w przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu. Dane osobowe Klienta mogą zostać również udostępnione biurom informacji gospodarczej po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz w Prawie bankowym, oraz na podstawie zgody Klienta po wygaśnięciu zobowiązania, a także podmiotom należącym do Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej1, na podstawie zgody udzielonej przez Klienta. Cardina sp. z o.o. może również przekazywać dane osobowe podmiotom, które przetwarzają te dane na jej zlecenie np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom profesjonalnie zajmującym się przetwarzaniem danych w celu weryfikacji zdolności kredytowej – na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami przez Cardina sp. z o.o. Wskazane podmioty przetwarzają dane osobowe tylko na rzecz i polecenie Cardina sp. z o.o., z zachowaniem wszelkich wymogów i standardów ochrony danych osobowych. 6. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie zdolności kredytowej w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej o historii pożyczek Klienta oraz wynikach analiz statystycznych; wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia umowy kredytu, z zastrzeżeniem, że Klientowi w każdym przypadku przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. Dane Klienta mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania w celu dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ocena obejmować może dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach przekazanych przez Klienta przy zawarciu umowy lub złożenia zlecenia przeprowadzenia transakcji. Dokonanie oceny może skutkować automatycznym zakwalifikowaniem do grupy ryzyka, w tym do grupy nieakceptowalnego ryzyka zagrożonej automatyczną blokadą i nienawiązaniem relacji gospodarczej albo niewykonaniem transakcji. Administrator może również przetwarzać dane Klienta w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, a za zgodą Klienta, również w celu prowadzenia marketingu jego partnerów biznesowych. 7. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od czasu zakończenia, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z mocy prawa, w tym przechowywania dokumentów księgowych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Klienta przetwarzane są do momentu wycofania tej zgody. Dane osobowe przetwarzane ze względu na usprawiedliwiony interes Cardina sp. z o.o. nie będą przetwarzane dla tych celów w przypadku zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 8. Cardina sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Klienta podczas składania wniosku o wydanie karty i udzielenie limitu kredytowego oraz zawarcia i wykonania umowy. Cardina sp. z o.o. zbiera również dane cyfrowe Klienta podczas procesu wnioskowania o udzielenie limitu kredytowego takie jak adres IP, dane dotyczące sesji i komputera. Dane osobowe Klienta mogą być również pozyskiwane od podmiotów trzecich takich jak biura informacji gospodarczych oraz podmioty należące do Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej oraz z publicznie dostępnych źródeł (np. CEiDG). 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. 10. W szczególności Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego Cardina sp. z o.o., w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 11. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 12. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym RODO. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie: https://cardina.pl/uploads/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna.pdf

AXICARD
Potwierdzam, że zostałem poinformowany: • o prawie...

Zgoda obowiązkowa

Potwierdzam, że zostałem poinformowany: • o prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; • o prawie o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;• o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzę, że przetwarzanie danych mnie dotyczące narusza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);• o dobrowolności udzielenia powyższych zgód, z zastrzeżeniem, że ich udzielenie jest warunkiem zawarcia umowy o kredyt konsumencki; • o tym, że przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie powyższych zgód stanowi profilowanie w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie mojej zdolności kredytowej w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej o historii moich pożyczek oraz wynikach analiz statystycznych; • o tym, że wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia ze mną umowy kredytu, z zastrzeżeniem, że przysługuje mi w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest...

Zgoda obowiązkowa

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Easy Payment Services Ltd. BIG InfoMonitor S.A. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Związek Banków Polskich 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby Administratora): help@axi-card.pl, dpo@easyps.bginfo@big.plinfo@bik.plkontakt@zbp.pl

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest...

Zgoda obowiązkowa

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Easy Payment Services Ltd. BIG InfoMonitor S.A. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Związek Banków Polskich 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby Administratora): help@axi-card.pl, dpo@easyps.bg info@big.pl info@bik.pl kontakt@zbp.pl 3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej lub pisemnie (adres siedziby Administratora) Maria Handzhyiskadpo@easyps.bg iod@big.pliod@bik.pl iod@zbp.pl 4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez: Wierzyciela w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia. BIG InfoMonitor, w celu udostępnienia informacji gospodarczych oraz prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. BIK i ZBP w celu, udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 6. Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela. 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Oświadczam, iż zapoznałem się z polityką prywatnoś...

Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Rapida
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobow...

Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o przystąpienie do długu wskazanemu przeze mnie Gwarantowi.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobow...

Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o przystąpienie do długu wskazanemu przeze mnie Gwarantowi.

Aasa Polska S.A.
Wyrażam zgodę na udostepnienie przez Helikon Sp. z...

Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę na udostepnienie przez Helikon Sp. z o o moich danych osobowych kredytodawcy Aasa Polska S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobow...

Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AASA Polska S.A. w celu marketingu produktów podmiotów należących do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Aasa Polska S.A, oraz podmiotów trzecich.

Mash Poland Sp.z o.o
W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości ...

Zgoda obowiązkowa

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Mash Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 172, 02-486, inspektor ochrony danych DPO@mash.com, w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Mash Poland Sp. z o.o. i ich przetwarzanie przez Mash Poland Sp. z o.o. przez 3 lata od ich udostępnienia. W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie Mash Poland Sp. z o.o. z siedzibą w w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 172, 02-486, inspektor ochrony danych DPO@mash.com), przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych. *Lista współpracujących kredytodawców:http://www.credit-check.pl/uczestnicy/ Potwierdzam, że zostałem poinformowany: prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawie o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzę, że przetwarzanie danych mnie dotyczące narusza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dobrowolności udzielenia powyższych zgód, z zastrzeżeniem, że ich udzielenie jest warunkiem zawarcia umowy o kredyt konsumencki; tym, że przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie powyższych zgód stanowi profilowanie w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie mojej zdolności kredytowej w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej o historii moich pożyczek oraz wynikach analiz statystycznych; tym, że wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia ze mną umowy kredytu, z zastrzeżeniem, że przysługuje mi w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej,...

Zgoda obowiązkowa

W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mash Poland Sp. z o.o. z siedzibą w w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 172, 02-486, inspektor ochrony danych DPO@mash.com), nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Mash Poland Sp. z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Mash Poland Sp. z o.o. wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Mash Poland Sp. z o.o. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Mash Poland Sp. z o.o. w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

LoanMe sp. z o.o.
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych ...

Zgoda obowiązkowa

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę LoanMe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142b na potrzeby udzielenia pożyczki? Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem www.loanme.pl.

AXICARD
W celu oceny zdolności kredytowej mojej osoby wyra...

Zgoda obowiązkowa

W celu oceny zdolności kredytowej mojej osoby wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD i EASY PAYMENT SERVICES OOD (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W POLSCE, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Kredytodawcy wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez niego wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD i EASY PAYMENT SERVICES OOD (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W POLSCE w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.

Wyrażam zgodę na przekazanie przez EASY PAYMENT SE...

Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę na przekazanie przez EASY PAYMENT SERVICES OOD (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) z siedzibą w Sofii, w Bułgarii (dalej EPS) moich danych osobowych przetwarzanych w postaci zapisów cyfrowych na serwerze partnerom biznesowym EPS i w związku z tym przetwarzanie przez partnerów EPS tych danych w celu kierowania dopasowanych do moich potrzeb informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez partnerów biznesowych EPS zarówno poprzez rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, e-mail, Internet, komputer, telefon oraz wykorzystywanie automatycznych systemów wywołujących. Mam świadomość, że moja zgoda może być w każdym czasie wycofana i że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę marketingową
Helikon sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Helikon Sp....

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Helikon Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Helikon Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Helikon Sp. z...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Helikon Sp. z o.o. środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu przesyłania mi informacji handlowych.

Wyrażam zgodę na weryfikację w bazach zewnętrznych
Rapida
Upoważniam Rapida sp. z o.o. do wystąpienia do Kra...

Zgoda obowiązkowa

Upoważniam Rapida sp. z o.o. do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530). oraz Upoważniam Rapida Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Rapida Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych Zwiń... ... przekazanych przez Rapida Sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Upoważniam Rapida Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z umowy pożyczki, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., w tym udostępnianie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Rapida Sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Rapida Sp. z o.o. umowy pożyczki lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Rapida Sp. z o.o. umowy pożyczki, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Wyrażam zgodę na weryfikację w biurach informacji gospodarczej Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530) upoważniam Rapida Sp. z o.o. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Krakowie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

Helikon sp. z o.o.
W celu oceny mojej zdolności kredytowej oraz przyg...

Zgoda obowiązkowa

W celu oceny mojej zdolności kredytowej oraz przygotowanie odpowiedniej dla mnie oferty kredytowej, finansowej lub handlowej, udzielam pełnomocnictwa dla Helikon Sp. z o.o. oraz dla Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., Nest Bank S.A., Plus Bank S.A., TF Bank A.B. Sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A. a także firm pożyczkowych: AASA Polska S.A., Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Mash Sp. z o.o. (Euroloan), Ferratum Bank P.L.C., Fundusz Mikro Sp. z o.o., INCREDIT Sp. z o.o., Net Credit Sp. z o.o., Provident Polska S.A., Midway Invest Sp. z o.o. (SMS 365), SMS Kredyt Sp. zo.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., VIVUS Finance Sp. z o.o., Wierzyciel S.A., Gwarant Sp. z o.o., Rapid Finance Polska Sp. z o.o. (filarum.pl), IPF Polska Sp. z o.o. (hapi pożyczki), Easy Money Sp. z o.o., PSF Loans Sp. z o.o. (Autokapital), Rapida Sp. z o.o., Art. Cash Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Euroexpert Sp. z o.o., SuperGrosz Sp. z o.o.. do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie o udostępnienie informacji dotyczącej mojej osoby, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania w tym celu przez BIK moich danych.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietn...

Zgoda obowiązkowa

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianę danych gospodarczych (Dz. U. 2014r. poz. 1050) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015r. poz. 128) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam powyższe podmioty do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. i Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. dotyczących mnie informacji gospodarczych w celu oceny ryzyka kredytowego oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczających 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Aasa Polska S.A.
Cardina sp. z o.o.
Udzielam wszystkich poniższych zgód w celu dokonan...

Zgoda obowiązkowa

Udzielam wszystkich poniższych zgód w celu dokonania oceny mojej zdolności kredytowej, oceny ryzyka kredytowego oraz umożliwienia weryfikacji prawidłowości wykonania oceny. (udzielenie rzeczonych zgód jest dobrowolne, przy czym brak zgody uniemożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej i rozpoznanie niniejszego wniosku). Rozwinięcie: Dokonanie zdolności kredytowej, oceny ryzyka kredytowego oraz umożliwienie weryfikacji prawidłowości wykonania oceny Udzielam wszystkich poniższych zgód w celu dokonania oceny mojej zdolności kredytowej, oceny ryzyka kredytowego oraz umożliwienia weryfikacji prawidłowości wykonania oceny. (udzielenie rzeczonych zgód jest dobrowolne, przy czym brak zgody uniemożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej i rozpoznanie niniejszego wniosku) • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Cardina sp. z o.o. w celu oceny ryzyka kredytowego oraz mojej zdolności kredytowej, w tym na udostępnianie i pozyskiwanie danych osobowych dotyczących mojej osoby z biur informacji kredytowych oraz od innych kredytodawców. • Upoważniam Cardina sp. z o.o. do przekazania w terminie 60 dni do: (i) ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRS: 182408) (ii) Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRS: 172726) oraz (iii) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (KRS: 201192) moich danych osobowych i udzielam zgody na udostępnienie przez te podmioty podmiotowi Cardina sp. z o.o., w odpowiedzi na złożone zapytanie: a) informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań, w tym stanowiących tajemnicę bankową, stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dalej: u.i.g.), b) dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1 u.i.g. • Wyrażam zgodę na wystąpienie przez Cardina Sp. z o.o. o ujawnienie moich danych dotyczących historii pożyczek oraz wyników analiz statystycznych oraz do przekazania tych danych Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej*, w celu oceny mojej zdolności kredytowej i weryfikacji danych. • Wyrażam zgodę na: (i) udostępnienie przez Cardina sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej w terminie 30 dni, w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, (ii) zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Cardina sp. z o.o. i ich (iii) przetwarzanie przez Cardina sp. z o.o. przez 3 lata od udostępnienia. • Wyrażam zgodę na udostępnienie Cardinie sp. z o.o. przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni, przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych i ich przetwarzanie przez Cardina sp. z o.o. przez 3 lata od udostępnienia. • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Cardina sp. z o.o. nie dłużej jednak niż przez 3 lata odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec instytucji finansowej, wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki lub kredyt płatniczy, zbyciu przez instytucję finansową wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub kredyt płatniczy lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki lub o kredyt płatniczy, moich danych osobowych zawartych w umowie o świadczenie usługi finansowej oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez instytucję finansową w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o udzielenie usługi finansowej. • Wyrażam zgodę na dokonanie przez Cardina Sp. z o.o. weryfikacji podanych przeze mnie danych osobowych, w szczególności wyrażam zgodę na kontakt z moim pracodawcą, w celu potwierdzenia danych podanych przeze mnie w we wniosku telefonicznie, pisemnie lub osobiście. Wyrażam zgodę na udzielenie Cardinie sp. z o.o. przez mojego pracodawcę wskazanego we wniosku, informacji dotyczących mojego zatrudnienia. * Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej na stronie: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

Upoważniam Cardina Sp. z o.o. do w...

Zgoda obowiązkowa

Upoważniam Cardina Sp. z o.o. do wystąpienia o ujawnienie informacji o wywiązaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych biurom informacji gospodarczej. Rozwinięcie: Ujawnienie informacji o wywiązaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych Biurom Informacji Gospodarczej Upoważniam Cardina sp. z o.o. do wystąpienia o ujawnienie informacji o wywiązaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych biurom informacji gospodarczej. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 u.i.g. udzielam Cardina sp. z o.o. zgody na przekazanie do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRS: 172726), ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.(KRS: 0000182408) oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (KRS: 201192) informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową o kredyt konsumencki zawartą z Cardina Sp. z o.o.

Mash Poland Sp.z o.o
Upoważniam Mash Poland Sp.zo.o do przekazania do B...

Zgoda obowiązkowa

Upoważniam Mash Poland Sp.zo.o do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Mash Poland Sp.zo.o w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez Mash Poland Sp.zo.o w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Upoważniam Mash Poland Sp.zo.o do przekazania do B...

Zgoda obowiązkowa

Upoważniam Mash Poland Sp.zo.o do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z umowy z dnia 2018-08-24, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej, w tym udostępnianie S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Mash Poland Sp.zo.o dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Mash Poland Spz.o.o umowy 2018-08-24, lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Mash Poland Sp.zo.o umowy 2018-08-24, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietn...

Zgoda obowiązkowa

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Mash Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 do wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

Ferratum Bank
Klient udziela Ferratum Bank Limited ,Tagliaferro ...

Zgoda obowiązkowa

Klient udziela Ferratum Bank Limited ,Tagliaferro Business Centre, Level 6 14 High Street, 1551 Sliema, Malta Support office in Poland: Braniborska 2/10 53-680 Wrocław („Operator”) zgody w rozumieniu przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926) na przetwarzanie danych osobowych, które mają być przekazane Operatorowi przez klienta w związku z zawarciem i wykonaniem umowy pożyczki oraz umowy operatorskiej, tj. następujących danych: imiona i nazwiska, nr dowodu osobistego, numer PESEL, adres zameldowania, numer rachunku bankowego, numer telefonu komórkowego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostaje udzielona Operatorowi w szczególności w celu: udzielenia pożyczki i dokonania wszelkich czynności z tym związanych w tym podpisania umowy pożyczki i umowy operatorskiej, dokonania weryfikacji wniosku klienta o pożyczkę, przeprowadzenia procedury windykacji należnych kwot i wszelkich działań z tym związanych. Zgoda udzielona przez klienta obejmuje również przetwarzanie jego danych osobowych przez osoby trzecie, które są odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy z Operatorem, w tym przez Ferratum Bank Limited ,Tagliaferro Business Centre, Level 6 14 High Street, 1551 Sliema, Malta, w szczególności w celu: udzielenia pożyczki i dokonania wszelkich czynności z tym związanych ,w tym podpisania umowy pożyczki i umowy operatorskiej, dokonania weryfikacji wniosku klienta o pożyczkę, przeprowadzenia procedury windykacji należnych kwot i wszelkich działań z tym związanych przez Helikon Sp. z o.o., z siedzibą we Mikołowie, w celu zebrania danych i przekazania ich Operatorowi.

Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawianiu. Klient upoważnia również operatora do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie Ustawy z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie bezpośrednich ofert ...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie bezpośrednich ofert marketingowych oraz badań i ich wyników, dotyczących produktów i usług Ferratum (za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej, mediów społecznościowych, wiadomości SMS, połączeń telefonicznych lub aplikacji mobilnych).

LoanMe sp. z o.o.
Czy upoważnia Pan/Pani firmę LoanM...

Zgoda nieobowiązkowa

Czy upoważnia Pan/Pani firmę LoanMe Sp. z.o.o do wystąpienia i uzyskania z Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor z siedzibą w Warszawie szczegółowych informacji gospodarczych dotyczących Pana/Pani i stanowiących tajemnicę bankową, w celu dokonania weryfikacji Pana/Pani zdolności kredytowej?

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na udost...

Zgoda obowiązkowa

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na udostępnienie przez LoanMe Sp. z o.o. danych osobowych Crif Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38 i na pozyskanie od tego podmiotu przez LoanMe Sp. z o.o. danych osobowych, w celu oceny zdolności kredytowej?

AXICARD
W celu oceny zdolności kredytowej mojej osoby wyra...

Zgoda obowiązkowa

W celu oceny zdolności kredytowej mojej osoby wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD i EASY PAYMENT SERVICES OOD (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W POLSCE, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Kredytodawcy wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez niego wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD i EASY PAYMENT SERVICES OOD (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W POLSCE w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.

Wyrażam zgodę na przekazanie przez EASY PAYMENT SE...

Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę na przekazanie przez EASY PAYMENT SERVICES OOD (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) z siedzibą w Sofii, w Bułgarii (dalej EPS) moich danych osobowych przetwarzanych w postaci zapisów cyfrowych na serwerze partnerom biznesowym EPS i w związku z tym przetwarzanie przez partnerów EPS tych danych w celu kierowania dopasowanych do moich potrzeb informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez partnerów biznesowych EPS zarówno poprzez rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, e-mail, Internet, komputer, telefon oraz wykorzystywanie automatycznych systemów wywołujących. Mam świadomość, że moja zgoda może być w każdym czasie wycofana i że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości ...

Zgoda obowiązkowa

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie Easy Payment Services OOD i EASY PAYMENT SERVICES OOD (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W POLSCE przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych i ich przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD i EASY PAYMENT SERVICES OOD (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W POLSCE przez 3 lata od ich udostępnienia.*Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietn...

Zgoda obowiązkowa

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.)Ja, niniejszym upoważniam, Easy Payment Services OOD i EASY PAYMENT SERVICES OOD (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W POLSCE do pozyskania z:- BIG InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego77; 02-679 oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;- Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław;- Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 31-476 Kraków, ul. Lublańska 38dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1.Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z w/w biur informacji gospodarczej informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do w/w biur informacji gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 ...

Zgoda obowiązkowa

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam zgody Easy Payment Services OOD i EASY PAYMENT SERVICES OOD (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W POLSCE, na przekazanie do:- BIG InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77; 02-679;- Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław;- Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 31-476 Kraków, ul. Lublańska 38informacji gospodarczych o wywiązywaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową o kredyt konsumencki zawartą z Easy Payment Services.Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości ...

Zgoda nieobowiązkowa

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Easy Payment Services OOD i EASY PAYMENT SERVICES OOD (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W POLSCE w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Easy Payment Services OOD i EASY PAYMENT SERVICES OOD (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W POLSCE i ich przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD i EASY PAYMENT SERVICES OOD (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W POLSCE przez 3 lata od ich udostępnienia.

Oświadczam, że nie jestem osobą, która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne

Oświadczam, że nie jestem osobą która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne, ani członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub jej bliskim współpracownikiem w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Cardina sp. z o.o.
Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponow...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny PEP ani też osobą znaną jako bliski współpracownik PEP. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Rozwinięcie: Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny PEP ani też osobą znaną jako bliski współpracownik PEP. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, c) członków organów zarządzających partii politycznych, d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej. Zgodnie z powołaną wyżej ustawą przez członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się: a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Zgodnie z powołaną wyżej ustawą przez bliskich współpracowników osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się: a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

AXICARD
Przez osobę zajmującą eksponowane politycznie stan...

Zgoda obowiązkowa

Przez osobę zajmującą eksponowane politycznie stanowisko (PEP) rozumie się: osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, członków organów zarządzających partii politycznych, członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej. Przez członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się: małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się: osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Po zapoznaniu się z ww. tekstem oświadczam, że NIE JESTEM osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) ani osobą bezpośrednio z nią powiązaną. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Złożenie powyższego oświadczenia jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią umowy/warunkami pożyczki
Ferratum Bank
Potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję Politykę ...

Zgoda obowiązkowa

${ errors.first('identity_card_data.form[pesel]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[dowod_osobisty]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[data_wydania_dowodu]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[data_waznosci_dowodu]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[dowod_bezterminowy]') }

Adres zamieszkania

  • Kod pocztowy - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_kod]') }
  • Miasto - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_miasto]') }
  • Ulica - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_ulica]') }
  • Nr budynku - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_nr_budynku]') }

Adres korespondencyjny

  • Kod pocztowy - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_kod]') }
  • Miasto - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_miasto]') }
  • Ulica - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_ulica]') }
  • Nr budynku - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_nr_budynku]') }
${ errors.first('employment_data.form[dochod_zr]') }
${ errors.first('employment_data.form[dochod_netto]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_nazwa]') }
${ errors.first('employment_data.form[przychod_ostatni_miesiac]') }
${ errors.first('employment_data.form[przychod_ostatni_rok]') }
${ errors.first('employment_data.form[data_zatrudnienia]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_stan_zakladu]') }
${ errors.first('employment_data.form[dzien_wyplaty]') }
${ errors.first('employment_data.form[benefit_number]') }
${ errors.first('employment_data.form[data_zakonczenia_pracy]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_zawod]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_branza]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_nip]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_telefon]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_ilosc_zatrudnionych_osob]') }
${ errors.first('employment_data.form[opodatkowanie_praca]') }

Adres pracodawcy

Koszta utrzymania

${ errors.first('expenses_commitment.form[koszt_utrzymania]') }
${ errors.first('expenses_commitment.form[wydatki_mieszkanie]') }
${ errors.first('expenses_commitment.form[rata_kredytu_mieszkanie]') }
${ errors.first('expenses_commitment.form[raty_pozostalych_kredytow]') }

Zobowiązania

${ errors.first('expenses_commitment.form[laczna_kwota_zobowiazania]') }
${ errors.first('expenses_commitment.form[kredyt_mieszkaniowy_splata]') }
${ errors.first('other_data.form[wyksztalcenie]') }
${ errors.first('other_data.form[stan_cywilny]') }
${ errors.first('other_data.form[cel_kredytowania]') }
${ errors.first('other_data.form[nazwisko_panienskie]') }
${ errors.first('other_data.form[status_mieszkania]') }
${ errors.first('other_data.form[data_zamieszkania]') }
${ errors.first('other_data.form[rodzaj_wlasnosci]') }
${ errors.first('other_data.form[bank_konto]') }
${ errors.first('other_data.form[od_kiedy_konto_bankowe]') }
${ errors.first('other_data.form[forma_wyplaty_wynagrodzenia]') }
${ successMsg }

Dziękujemy

Twój wniosek właśnie jest wysyłany do Instytucji finansowych współpracujących z kredyty.pl

W przeciągu kilku minut powinieneś trzymać oferty. Ale kredyty.pl to nie tylko oferty, to także wsparcie Agenta z Twojej okolicy. System właśnie przydziela ci Agenta, który skontaktuje się z Tobą do 10 minut.


Aby zobaczyć oferty musisz aktywować swoje konto. Na Twojego maila został wysłany kod aktywacyjny wraz z danymi do zalogowania. System poprosi o zmianę hasła. Pamiętaj, aby hasło nie zostało ujawnione osobom trzecim.

Zaloguj
Top